หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 77 จังหวัด

แนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนุัขบ้าในสัตว์