ในท้องที่บ้านกุดปลาดุก  ม.1,2 และบ้านกุดน้ำคำ  หมุ่ 12  ต.กุดปลาดุก  อ.เมืองอำนาจเจริญ  จ.อำนาจเจริญ