ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว  ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies) สำนักงานปทุมธานี