ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว  ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า  ในท้องที่ บ้านคลองแผง หมู่ที่ 10 ตำบลทัพเสด็จ  อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว