ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๗  ตำบลนาโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  download