ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย โคและกระบือ ในท้องที่ หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยก้างตลาด และ หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยก้างกลาง ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย