ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า  อ.เมืองกาฬสินธุ์  จ.กาฬสินธุ์