ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในเขตพื้นที่บ้านอุ่มเม้า  หมู่ที่ ๑ บ้านฝั่งแดง หมู่ ๖  ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด