ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า บ้านอุ่มเม้าหมู่ที่ 8 ตำบลเมืองทอง อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด