ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies)  ในเขตพื้นที่บ้านหนองอีกุ้ม หมู่ที่ 9  ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด