ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า  (Rabies) ในเขตพื้นที่ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด