ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ในท้องที่  บ้านโพธิ์ศรีเจริญ หมู่ ๖  ตำบลบ้านกร่าง  อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี