ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่หมู่ที่ ๖ บ้านพุหวาย ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี