ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคแท้งติดต่อในแพะ  ในท้องที่ บ้านชมพู ตำบลชมพู  อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก