ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรค โรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่บ้านกระเดา ม.6 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์