ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคปากและเท้าเปื่อย     บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11ตำบลขีลอง  อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ