ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในพื้นที่ หมู่11 ต.สระกำเเพงใหญ่ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ (วันที่ประกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2558)