ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า  ในท้องที่บ้านน้ำจั้น หมู่ที่ 7 ตำบลกมลาไสย อำเภอกลมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์