ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในท้องที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองข่า ตำบลหนองแวง จังหวัดมุกดาหาร