ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่  บ้านกุดกง  ตำบลเขื่อนคำ   อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร