ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดปากและเท้าเปื่อย บ้านไทรงาม ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี