ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies) ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี