ประ กาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies) ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี