ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว