กิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัดและชันสูตรโรคสัตว์

กิจกรรม พัฒนาสุขภาพสัตว์

กิจกรรม ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

กิจกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

กิจกรรม บุคลากรภาครัฐด้านปศุสัตว์