แผนการโอนจัดสรรงบ ปี 2563 ก. พื้นที่เหมาะสม (โคนม)

 

แผนการโอนจัดสรรงบ ปี 2563 ก. สร้างพื้นที่ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย

 

แผนการโอนจัดสรรงบ ปี 2563 ก. เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์

 

แผนการโอนจัดสรรงบ ปี 2563 ก. พัฒนาสุขภาพสัตว์