กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ 2563

กิจกรรมเฝ้าระวังฯ 2563

กิจกรรมเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 2563

กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์ 2563

กิจกรรมพื้นที่เหมาะสม 2563

กิจกรรมพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 2563

กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2563