แจ้งดำเนินการเรื่องการจ้างเหมาบริการ(เดือนเมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563)