มติ/ข้อสังการ อนุมัติจ้างหมาบริการด้านสัตวแพทย์ 300 อัตรา และอนุมัติจ้างเหมาบริการงานด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 อัตรา

รายละเอียดการจัดสรรจ้างเหมาบริการ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563