รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ครั้งที่ 297 ค่าชดใช้ทำลายสัตว์ สนง.ปศข.1 จำนวน 42,315 บาท