เรียน ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

      สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ขอแจ้งกรอบการจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (ปศต.เดิม) ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยขอส่งแบบรายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เอกสานแนบ 2)  รูปถ่าย (ชุดสุภาพ) 1 นิ้ว 1 รูป และสำเนาสัญญาจ้างเหมาฯ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 

ดาวน์โหลด

 -หนังสือแจ้งกรอบการจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (ปศต.เดิม) ประจำปีงบประมาณ 2560

 -แบบรายงานจ้าง