หนังสือสคบ. ด่วนที่สุด ที่ 0610.02/ว2771 ลงวันที่ 28 กันยายน 2558 รายละเอียดยืนยันกรอบจ้างเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2559

หนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ กษ 0603/ว26502 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 ให้ดำเนินการตามแผนที่การจ้างที่สำนักกำหนด

     ข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณาจ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล (ปศต.)

    1. ให้จ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล สรุปผลงานลงในแบบ ปศต.3 พร้อมรูปถ่ายกิจกรรมที่ดำเนินการ อย่างน้อย 10 ภาพ ต่อเดือนเสนอต่อปศุสัตว์อำเภอ
    2. ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของปศุสัตว์ตำบล ในรอบปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2558 โดยใช้แบบฟอร์มการประเมินพนักงานราชการโดยอนุโลม เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาว่าจะจ้างต่อหรือเปลี่ยนคนใหม่ เตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของปศุสัตว์ตำบล ในปีงบประมาณ 2559 
    3. ร่างบันทึกจ้างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0408.4/ว 351 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2548  เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการเช่าหรือการจ้างต่อเนื่องปีงบประมาณใหม่แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน