สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ขอยืนยันการจัดสรรงบประมาณจ้างเหมาบุคคลแยกตามรายหน่วยงาน รอบที่ 1 จำนวน 350 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อได้ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว ขอให้จัดส่งสัญญาจ้างเหมาบุคคลดังกล่าว ให้กรมปศุสัตว์ (สคบ.)หากไม่มีการจ้างเหมาขอให้โอนเงินกลับส่วนกลาง ทั้งนี้ ขอให้ชะลอการจ้างเหมา ตำแหน่ง จ้างเหมาตรวจป้องกันโรคสัตว์ในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 จนกว่าจะมีการแจ้งโอนจัดสรรตามนโยบายเพิ่มเติม 

 รายละเอียด ดังนี้

      1. หนังสือแจ้งยืนยันยอดการจัดสรรงบประมาณจ้างเหมาบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2560

      2. รายละเอียดการยืนยันยอดบุคคล

      3. หนังสืออนุมัติการปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง