เรียน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

        เพื่อโปรดพิจารณาตอบแบบสอบถามโครงการอบรมนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ด้านสุขภาพสัตว์ ทั้ง 2 รุ่น เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินการโครงการฯ ทั้งนี้ ขอให้ตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 10 กันยายน 2558 หากพื้นกำหนดดังกล่าวแล้วยังไม่มีการตอบแบบสอบถามดังกล่าว จะมี e-mail แจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป