เรียน ปศุสัตว์เขต 1 - 9 และปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด
       สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ขอให้ทุกหน่วยงานที่มีการจ้างเหมาบริการจัดส่งข้อมูลรายบุคคล (ทุกอัตราที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สคบ.) เพื่อจัดทำฐานข้อมูลรายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาบุคคล ประจำปี 2559 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2559 ตามแบบฟอร์มที่แนบ ส่ง สคบ. ภายใน 1 เดือนนับจากทำสัญญาจ้าง ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวจะมีผลในการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2560 หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ สคบ.(งานปศุสัตว์ตำบล) โทร. 02-653-4444 ต่อ 4131 - 3 หรือ โทร 094-113-8854    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดาวน์โหลด

1. หนังสืออนุมัติ  

2.รายงานผลการปฏิบัติงาน (ปศต.3) รายงานภาพรวม 6 เดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559

3.รายงานการจ้างเหมาบุคคล ไตรมาส 3-4  ให้จัดพิมพ์แบบรายงานฯ และอัพโหลดข้อมูล สำหรับทุกอัตราของ สคบ.