สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จัดโครงการอบรมนายสัตวแพทย์ระดับปฏิบัติการ ด้านสุขภาพสัตว์

 * รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเขตพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

 * รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเขตพื้นที่ จ. ระยอง

รายละเอียดตามเอกสารโครงการที่แนบ

สามารถดาวน์โหลด

1. แผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์

2. คู่มือการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์

การลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อเข้ารับการอบรม “นายสัตวแพทย์ด้านสุขภาพสัตว์ระดับปฏิบัติการ”

และข้อมูลประกอบการรับหน่วยกิตทางสัตวแพทย์ (CE*)