เรียน  ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด 

       เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบบัญชีรายชื่อจ้างเหมาบริการตรวจป้องกันโรคสัตว์ประจำตำบล (ปศุสัตว์ตำบล) ปีงบประมาณ 2559 แจ้งยืนยัน/หรือแก้ไขข้อมูลภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ทาง 02 653 4444 ต่อ 4131 หรือ 0851256798 (งานปศุสัตว์ตำบล) เพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีการปรับปรุงรูปแบบการจัดสรรให้มีความเหมาะสมทั้งจำนวนอัตราและค่าจ้าง โดยจะได้แจ้งยืนยันยอดอัตราจ้าง ค่างจ้าง ให้จังหวัดได้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 นี้ 

ดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อจ้างเหมาบริการตรวจป้องกันโรคสัตว์ประจำตำบล (ปศุสัตว์ตำบล) ปีงบประมาณ 2559 รอบ เมษายน -กันยายน 2559