ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านสารสนเทศ  จำนวน ๑ อัตรา แลฃะจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา