เอกสารประกอบมาตรการ ASF ฉบับที่ 1

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15HffoGbnHkIC3eqn6LjJpjYv6LSthcif