หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงจังหวัด

เอกสารแนบ1 กคร.4

เอกสารแนบ2 กคร.5

เอกสารแนบ3 บันทึกแจ้งความประสงค์ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

เอกสารแนบ4 แบบสรุปผลการฉีดวัคซีน (สำหรับเขต)

เอกสารแนบ4 แบบสรุปผลการฉีดวัคซีน (สำหรับจังหวัด)

เอกสารแนบ5 ข่าวปศุสัตว์