1.เรียนปศจ.click here

2.เรียนปศข.click here

3.การประเมินความเสี่ยงฟาร์มและดูรหัสฟาร์มclick here

4.แผนภาพการเก็บตัวอย่างสุกรclick here

5.ภาคผนวกที่ 1 พื้นที่เป้าหมายclick here

6.ภาคผนวกที่ 2 ขั้นตอนการรับหลอด การเก็บตัวอย่าง การส่งตัวอย่างclick here

7.ภาคผนวกที่ 3 แบบเก็บตัวอย่าง (ไฟล์เวิร์ด)click here

8.ภาคผนวกที่ 3 แบบเก็บตัวอย่าง (pdf)click here