หนังสือถึงเขต2

หนังสือถึงจังหวัดในพื้นที่เขต 2

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หนังสือถึงสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

หนังสือถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

โครงการฯ

พื้นที่สุ่ม

รายชื่อโรงฆ่าสุกร

แบบบันทึกประวัติสัตว์ในโค กระบือ แพะ แกะ

แบบบันทึกประวัติสัตว์ในสุกร