หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงจังหวัด

หนังสือกองสารวัตรและกักกัน

หนังสือถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

เอกสารแนบ 1 กคร.4

เอกสารแนบ 2 กคร.5

เอกสารแนบ 3 บันทึกแจ้งความประสงค์ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

เอกสารแนบ 4 แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (สำหรับเขต)

เอกสารแนบ 4 แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (สำหรับจังหวัด)

เอกสารแนบ 5 แบบติดตามการฉีดวัคซีนสำหรับเกษตรกร

เอกสารแนบ 5 แบบติดตามการฉีดวัคซีนสำหรับเจ้าหน้าที่

ข่าวปศุสัตว์