แบบฟร์อมรายงานการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (โดยวิธีการที่ไม่ใช่การฝึกอบรม)