เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ซื้อตาข่ายป้องกันสัตว์พาหะ ขนาดตา ๒ นิ้ว