(ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม2563 ถึงวันที่26 สิงหาคม2563 เวลา 08.30-16.30น. สำหรับตารางแสดงวงเงินราคากลาง เผยแพร่ในเว็บไซต์เป็นระยะเวลา30วัน)

 

1.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

2.ร่างเอกสารประกวดราคา

3.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ