New icon animated ขอส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,ร่างเอกสารประกวดราคา และตารางแสดงวงเงินราคากลางแผ่นแพร่ในเว็บไซต์ 

ในการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ,วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒๙ รายการ เป็นเวลา ๔ วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 19-23 เมษายน 2564

๑.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

๒.ร่างเอกสารประกวดราคา

๓.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ