รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุ ประเภทยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ฯ ปี 2562 (กษ 0610.02/2359 ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 / กรมปศุสัตว์อนุมัติ วันที่ 9 ตุลาคม 2561) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561