สภากาชาดไทย แจ้งไม่ได้ผลิตและไม่มีจำหน่ายตามหนังสือที่ กษ0610.02/2722