1

การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "นวัตกรรมเพื่อการจัดการศักยภาพบุคลากรสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0"

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561